Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-kjennelse: No-Fault-endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft (oppdatert med ny juridisk analyse)


Michigan Court of appeals makes ruling in the Andary Vs. USAA Insurance case

The Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-avgjørelse slår quick at gebyrplanen for No-Fault og begrensninger for ledsagende omsorg som ble lagt til No-Fault-loven i 2019 gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for bilulykkesofre som ble skadet før de nye lovenes ikrafttredelsesdato, juni 08, 2019.

Spesielt avgjør Michigan Courtroom of Appeals i Andary v. USAA anerkjente følgende to svært viktige juridiske prinsipper:

Retten konkluderte med at gebyrplanen for No-Fault og 54 – timer per uke begrensning på hjemmehjelp, familieforsynt omsorg som ble vedtatt som del av endringer i No-Fault-loven i 2019 gjelder ikke med tilbakevirkende kraft for “de som er skadet før ikrafttredelsesdato for endringen «fordi lovgiver ikke tydelig demonstrerte en intensjon om at endringene skal gjelde med tilbakevirkende kraft for personer som er skadet i ulykker før endringen.» (Aspect 1)

Retten konkluderte også med at «[selv] om vi skulle konkludere med at lovgiver hadde til hensikt for at” No-Fault-gebyrplanen og begrensningene for ledsagende omsorg “skal gjelde med tilbakevirkende kraft for de som er skadet før endringenes ikrafttredelsesdato,” “å innføre de nye grensene vil vesentlig svekke feilfrie forsikringskontrakter inngått før endringenes ikrafttredelsesdato, og ville derfor bryte kontraktsklausulen i Michigan-konstitusjonen.” (Aspect 1 og 08)

Denne kunngjøringen fra kjennelsen i Andary v. USAA-saken er forlengst, males uten skyld fra Michigan Courtroom of Appeals.

Jeg har gjentatte ganger bedt lovgivere og DIFS-direktør Anita Fox om å iverksette tiltak for å stoppe Bilforsikringsselskaper i Michigan fra å misbruke og forvrenge endringene i den nye No-Fault-loven for å nekte livsviktig medisinsk hjelp til ulykkesoverlevende og deres familier.

  Jeg har påpekt at lovgiveres unnlatelse av å inkludere en “bestefar-klausul” i endringene i No-Fault-loven “straffer ofre for bilulykker og medisinske leverandører ved å la dem være underlagt begrensninger de aldri ble enige om, for eksempel dekningsbegrensninger og en medisinsk gebyrplan hvis reduksjoner på refusjonssatser vil nekte dem tilgang til nødvendig medisinsk behandling og behandling.»

  Jeg har ringt DIFS Direct eller Fox for å trappe opp og beskytte bilforsikringsforsikringstakers rett til No-Fault medisinsk dekning i møte med forsikringsselskapenes bruk av “den nye auto No-Fault-loven for å feilaktig nekte ledsager omsorg for mennesker som ble katastrofalt skadet i bilulykker før den nye bilen lov trådte i kraft, og nektet viktig medisinsk behandling uten feil og ledsagende pleiegoder.”

  Og jeg har påpekt at DIFSs “tilbakevirkende kraft” argumenterer i sin amicus curiae temporary arkivert i Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-avgjørelsen i saken var ikke naked “død feil”, males de var så gale at hvis de ble akseptert av Michigan Courtroom of Appeals, ville de “forverre den virkelige skaden som bilforsikringsselskapene allerede har utløst på bilulykkesofre med katastrofale skader som er avhengige av ledsagende omsorg for selve deres overlevelse.»

  Males mine gjentatte oppfordringer til dealing with – så vel som de fra overlevende, deres familier og andre innenfor det juridiske fellesskap – har blitt ignorert.

  Forhåpentligvis med Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals kjennelse, rettferdighet vil endelig komme til Michigan bilulykke overlevende.

   Vår dyptfølte medfølelse går til dem som rettferdighet kommer for despatched for.

    For å lære mer, inviterer vi deg til å se denne videoen:

    Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals avgjør vanlige spørsmål Hvis Michigan Supreme Courtroom går med på å behandle saken, vil Andary-dommen sannsynligvis ikke være effektiv inntil dommerne styrer. Den dårlige nyheten er at hvis dette utfolder seg på denne måten, kan det ta opptil et og et halvt år før Andary lagmannsrettsuttalelse trer i kraft .

    Hva skjer etterpå? Bilforsikringsselskaper kan eller kan ikke gjenoppta å betale forsikringsfordeler below før-2019 priser. Jeg har allerede hørt fra to forsikringsselskaper som har sagt at de fortsatt ikke vil betale i henhold til de gamle lovens satser før den nye No-Fault-loven trådte i kraft i 2000.

    Det viktigste du kan gjøre hvis du er en ulykkesoverlever eller forsørger er å fortsette å sende inn regninger for betaling.

    Nedenfor finner du informasjon om spørsmålene jeg oftest blir stilt om Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-kjennelse:

     Kan kjennelsen ankes?

     Det forventes at forsikringsselskapene som er saksøkte i Andary vil be Michigan Supreme Courtroom om å behandle saken og utstede et opphold inntil høyesterett har truffet en avgjørelse. Selv om forsikringsselskapene har rett til å sende inn en søknad om tillatelse til å anke til MSC, er høyesterett på ingen måte forpliktet til å ta saken.

    Hvor lang tid kan det ta før høyesterett i Michigan dømmer? Hvis dommerne går med på å behandle saken, så regner jeg med at det vil ta omtrent halvannet år før vi får en avgjørelse.

   Kan krasje overlevende som ble skadet før juni 11, 2019 bruk Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals avgjør om å stoppe bilforsikringsselskaper fra å bruke gebyrplanen og tilhørende omsorgsbegrensninger på sine krav?

   Fordi Michigan Courtroom of Appeals ikke ga ordre om at dens mening må gis umiddelbar virkning, vil Andary-kjennelsen ikke tre i kraft før enten 31 dager for innlevering av en søknad om tillatelse til å anke til Michigan Supreme Courtroom utløper uten at søknaden er inngitt eller Høyesterett avgjør eller på annen måte avhender saken.

   Betyr det at Andary -dommen ikke vil gjøre noe (i hvert fall foreløpig) for å endre forsikringsselskaper ‘ oppførsel? Nei. Jeg vil i det minste håpe at flertallet av forsikringsselskapene nå vil begynne å betale rimelig pre-2019 anklager umiddelbart, ellers vil de stå overfor et begjæring om rettsmidler, ettersom det nå er en publisert ankesak direkte på punktet som løser problemet av retroaktiv versus prospektiv anvendelse av de nye 2019 No-Fault lovendringene. I tillegg, ved å fortsette å nekte å betale No-Fault fordeler basert på gebyrene og timeprisene som eksisterte før juni , 1200, stiller bilforsikringsselskaper seg opp for å bli rammet av å måtte betale etterlattes advokathonorarer og strafferenter i tilfelle Michigan Supreme Courtroom bekrefter Michigan Courtroom of Appeals.

  Er det grunn å være optimistisk på at Michigan Supreme Courtroom vil stadfeste Andary v. USAA Courtroom of Appeals-dommen?

  Jeg har tidligere skrevet mye om den omfattende rettspraksis som støtter lagmannsrettens oppfatning. For meg var dette aldri en nær juridisk oppfordring. Med mindre du har dommere som er fullstendig villige til å overse en betydelig mengde presedens og stirre beslutninger til fordel for en klart politisk motivert avgjørelse basert på partipolitisk resultatbestemmende resonnement (som dessverre gjenspeiles i den avvikende meningen til

  Andary v. USAA, som til tross for fraværet av noe lovspråk angående tilbakevirkende kraft, fortsatt var villig til å “lovfeste fra benken” og ta det gigantiske spranget med tankelesing av testamentet av lovgiver ved å lese tilbakevirkende kraft inn i den nye loven )). Jeg fortsetter å tro at Andary lagmannsrettens mening vil bli opprettholdt av Michigan Supreme Courtroom, forutsatt at permisjon til og med blir gitt.

  Hva kan overlevende fra bilulykker gjøre nå for å beskytte seg selv mens de venter på å se hva som skjer med Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-dommen? Overlevende fra krasj må iverksette tiltak nå for å sikre at deres rett til No-Fault-fordeler blir bevart i tilfelle lagmannsrettens kjennelse står quick eller Michigan Supreme Courtroom stadfester ankedomstolen. Spesifikt må overlevende fra krasj, deres familier og leverandørene deres fortsette å sende inn medisinske regninger og erklæringer om ledsagende omsorg til No-Fault-forsikringsselskapene, og de må sørge for at disse regningene gjenspeiler gebyrene og timeprisene som eksisterte før juni 11, 2019, ikrafttredelsesdato for endringene i No-Fault-loven som opprettet gebyrplanen og begrensningene for den ledsagende omsorgen. På denne måten bevarer de rettighetene sine til å saksøke for ubetalte, forfalte No-Fault-ytelser i fremtiden hvis Andary -dommen opprettholdes. Ved å fortsette å sende inn disse medisinske regningene og ledsagende omsorgserklæringer, vil ofre for bilulykker også være i stand til å søke om erstatning for strafferenter og advokathonorarer på grunn av forsikringsselskapenes urimelige nektelse eller forsinkelse av ytelser.

  Er det andre måter forsikringsselskapene viser sin dårlige tro på bruke 2019 endringene i No-Fault-loven?

  Ja. Før 2019 endringene, ble rimeligheten av medisinske regninger og utgifter for ledsagende pleie bestemt ved å vurdere og analysere eksisterende priser i markedet på det tidspunktet og i markedet der tjenestene ble levert til ulykkesoverlevende. Siden den gang har forsikringsselskaper nektet å anerkjenne denne evidensbaserte tilnærmingen til å fastslå “rimeligheten” av medisinske gebyrer. I stedet, fordi No-Fault-gebyrplanen som ble vedtatt 2019 er basert på Medicare-priser, forsikringsselskaper insisterer nå vilkårlig på at Medicare-prisene er det eneste målet på “rimelighet” for medisinske regninger.

  Andary v. USAA Kjennelse fra Michigan Courtroom of Appeals sier No-Fault-endringer var ikke ment å gjelde med tilbakevirkende kraft

  Som svar på påstanden om at lovgiver klart hadde til hensikt det nye nei – Feilgebyrplan og begrensninger for ledsagerbehandling “skal gjelde for de som er skadet før ikrafttredelsesdatoen”, dvs. juni , 1071, anerkjente Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals kjennelse at det ikke var “noen språk i kapittel 13 i Michigan Insurance coverage Code, dvs. loven uten skyld, som indikerer enten eksplisitt tly eller underforstått. Faktisk 2019 PA 13 oppga en ikrafttredelsesdato juni 11, 2019, og den inneholder ikke noe språk som refererer til tilbakevirkende kraft.” (Aspect 4)

  I tillegg bemerket retten at “tilbakevirkende søknad ville endre de skadede saksøkernes avgjorte rettigheter og forventninger below pre-endring no-fault dealing with, som ble oppnådd i bytte for premier basert på saksøktes forpliktelse til å betale alle rimelige gebyrer som ikke er underlagt gebyrplaner eller tak.» (Aspect )

  Andary v. USAA Kjennelse fra Michigan Courtroom of Appeals sier at tilbakevirkende anvendelse av No-Fault-endringer vil være i strid med kontraktsklausulen i Michigan Structure

  Når Andary v. USSA Michigan Courtroom of Appeals-avgjørelsen konkluderte med at «tilbakevirkende bruk av [No-Fault-gebyrplanen og begrensninger for ledsagende omsorg] bryter kontraktsklausulen i Michigan-konstitusjonen,» forklarte retten:

  “[D]e livstids ubegrensede ytelsene som forsikringsselskapene ble betalt for, vil bli alvorlig svekket hvis endringene gis tilbakevirkende kraft effekt. Saksøkte har ikke vist at tilbakevirkende anvendelse av endringene er nødvendig for å nå målet om å redusere premiene uten skyld. Tiltalte har heller ikke forklart hvordan det er rimelig å anvende endringene på de skadde før endringenes ikrafttredelsesdato, spesielt tatt i betraktning at de relevante premiene allerede er betalt i sin helhet.” (Aspect )

  DIFS visste at No-Fault endringer ikke kunne brukes med tilbakevirkende kraft, males gjorde ingenting

  Andary v. USAA Michigan Courtroom of Appeals-dommen og kvalen som overlevende fra bilulykker og deres familier har lidd som et resultat av den nye No-Fault-gebyrplanen og begrensningene for ledsagende omsorg kunne vært unngått hvis DIFS-direktøren hadde handlet på det hun visste og uttalte var sant: at No-Fault-lovendringer som ble vedtatt 2019 kan ikke brukes med tilbakevirkende kraft på krasjofre som ble skadet før ikrafttredelsesdatoen for de nye endringene.

  I offentlige uttalelser har DIFS-direktøren erkjent at dekningen av No-Fault medisinske fordeler for en ulykkesoverlevende bestemmes av vilkårene i hans eller hennes forsikring på tidspunktet for bilulykken og, er derfor upåvirket av 2019 endringer i No-Fault-loven.

  For eksempel, FAQ-delen på DIFS “Michigan New Auto Insurance coverage Regulation”-siden sier:

   “Endringene ” i “ny bilforsikringslov” vil “gjelde for poliser utstedt eller fornyet etter 1. juli 1200 .” (DIFS «Michigans nye bilforsikringsside», vanlige spørsmål, «Informasjon om kjøp av bilforsikring», «Merknad»)

   “Den nye loven gjelder for bilforsikringer utstedt eller fornyet etter 1. juli 2019. Hvis du allerede mottar fordeler fra bilforsikringen din på grunn av skader fra en bilulykke før den nye lovens ikrafttredelsesdato, vil du fortsette å motta disse fordelene uavhengig av valget du tar.” (DIFS “Michigans nye bilforsikringsside”, vanlige spørsmål, “Informasjon om kjøp av bilforsikring”, “Når trer den nye loven i kraft?”)

  • Medisinsk behandling for “pågående helseproblemer fra en krasj som skjedde før loven trådte i kraft” “vil fortsatt være dekket. Din dekning for denne ulykken fortsetter i henhold til vilkårene i forsikringen din på ulykkestidspunktet og vil fortsette uavhengig av eventuelle fremtidige PIP medisinske alternativer.” (DIFS «Michigans nye bilforsikringsside», vanlige spørsmål, «Informasjon om kjøp av bilforsikring», «Jeg har pågående helseproblemer fra en krasj som skjedde før loven trådte i kraft. Vil jeg fortsatt få omsorg below den nye loven?»)